CONTACT

stefankornacki@gmail.com

piątek, 2 września 2011

URBAN GAME - inscriptions taking part in the project/napisy biorące udział w projekcie:ELANA

ELANA used to be the largest factory in Toruñ, specializing in the production of chemical fibres. The production was stared in December 1963. It had its own train station, an internal bus line and even the biggest fallout shelter in the city. It employed thousands of people. The last decade of ELANA lapsed under the banner of restructuring. Currently the factory is being demolished.

ELANA była największą fabryką w Toruniu, specjalizującą się w produkcji włókien chemicznych. Rozpoczęła produkcję w grudniu 1963 r. Posiadała swój własny dworzec kolejowy, wewnętrzną linię autobusową, a nawet największy w mieście schron przeciwatomowy. Zatrudniała tysiące pracowników. Ostatnie dziesięciolecie upłynęło w Elanie pod znakiem restrukturyzacji.

Photos from dismantling of the neon June 2010